Økonomiske argumenter til juridiske sager
Velkommen til Law & Economics Aps
Vi er et højt specialiseret firma, oprettet i 2020 af to forskere ved Aalborg Universitetet, som begge interesserer os for, hvad økonomiske argumenter kan udrette under retssager, voldgiftssager, forligsdrøftelser mv. Vi er fascineret af retsøkonomi (law & economics), som påviser, hvad der kan opnås, hvis økonomi og jura arbejder sammen om at belyse de faktiske forhold i en sag. Vi har samarbejdet om flere retssager, nævnssager mv., hvor vi skabte et økonomisk overblik til anvendelse med juridiske argumenter i sager om f.eks. ledelsesansvar, kapitalmarkedsretlige spørgsmål, fondsretlige ansvarssager, økonomiske straffesager mv. I mange tilfælde (men naturligvis ikke altid) kan den retsøkonomiske bistand til sagen komme fra simple illustrationer med grafik, søjler, kurver mv. af, hvad der er ”normalt”, ”sædvanligt”, ”forsvarligt”, etc. De juridiske tanker og argumenter kan ofte synliggøres for alle på denne måde. Måske kan vi give en nyttig retsøkonomisk håndsrækning til din sag? Det koster ikke noget at spørge.

Det kan vi hjælpe med

Vi er et højt specialiseret firma, oprettet i 2020 af to forskere ved Aalborg Universitetet, som begge interesserer os for, hvad økonomiske argumenter kan udrette under retssager, voldgiftssager, forligsdrøftelser mv. Vi er fascineret af retsøkonomi (law & economics), som påviser, hvad der kan opnås, hvis økonomi og jura arbejder sammen om at belyse de faktiske forhold i en sag. Vi har samarbejdet om flere retssager, nævnssager mv., hvor vi skabte et økonomisk overblik til anvendelse med juridiske argumenter i sager om f.eks. ledelsesansvar, kapitalmarkedsretlige spørgsmål, fondsretlige ansvarssager, økonomiske straffesager mv.
Hvad kan vi gøre for din sag?
Efter en foreløbig gennemgang af din henholdsvis din klients sag vurderer vi, om vi kan tilføre sagen nyttig faktuel oplysning ved at belyse sagen retsøkonomisk. Vi benytter os herved ikke af komplekse verbale rapporter, men af relativt simple illustrationer af ”det normale”, ”det sædvanlige”, ”det forsvarlige”, etc. Illustrationerne skal være så enkle og ”fortællende”, at enhver kan forstå dem; ellers kan de ikke være til nytte for sagen. Kan vi ikke opnå dette, så kan vi ikke hjælpe dig i din sag.
Vi har på denne måde illustreret
  • Om en kaution afgivet af en fond var forretningsmæssigt forsvarlig, det vil sige illustreret risikoen.
  • Om en banks forhold mellem udlån og indlån var sædvanligt, henset til andre bankers forhold.
  • Hvad en afnotering ville betyde for værdien af aktien ved overgang til unoteret aktie.
  • Om en banks likviditetssituation var sædvanlig.
  • Om der ved udtræk fra fælles ejet selskab opstod risiko for medejer og kreditorer (straffesag).
Law & Economics
Hvordan kommer de økonomiske illustrationer ind i din sag?
Det kommer helt an på, hvordan du vil anvende vores illustrationer, nemlig sådan her: Hvis illustrationerne skal anvendes til dine hhv. en klients egne overvejelser, bestemmer du selv helt over anvendelsen, også i form af argumentation over for en modpart. Det samme gælder, hvis der skal finde mediation sted. Under en voldgiftssag kan du frit fremlægge de økonomiske illustrationer fra os.

Under en retssag kan du fremlægge dem på én af følgende 4. måder

1
Som en fagkyndig erklæring kan du frit fremlægge dem, hvis de er indhentet inden sagens anlæg, jf. retsplejelovens (rpl.) § 341, stk. 1, 1. pkt.;
2
Som en sagkyndig erklæring kan du frit fremlægge dem, hvis de er indhentet som modsvar på en fagkyndig erklæring indhentet af modparten før sagens anlæg, jf. rpl. § 341 a, stk. 1, 2. pkt.;
3
Hvis parterne med rettens tilladelse aftaler, at de hver for sig kan fremlægge sagkyndige erklæringer (som i stedet for eller som supplement til syn og skøn), jf. rpl. § 109 a;
4
Du kan gøre dem til et støttebilag (hjælpebilag) og fremlægge dem i denne egenskab (husk, at de dermed normalt skal i materialesamlingen, ikke i ekstrakten).

Se nærmere Erik Werlauff i ”Retsplejeloven 100 år” (2019) s. 555-584.

Få en uforpligtigende samtale med os
– tag kontakt i dag

Virksomhed

LAW & ECONOMICS ApS
CVR-nr. 41 48 69 29
Serritslevvej 115
9700 Brønderslev

Kontakt

Law & Economics Aps | 2022 | All rights reserved