Det kan vi hjælpe med - og hvorfor

Vi er et højt specialiseret firma, oprettet i 2020 af to forskere ved Aalborg Universitetet, som begge interesserer os for, hvad økonomiske argumenter kan udrette under retssager, voldgiftssager, forligsdrøftelser mv.

Vi er fascineret af retsøkonomi (law & economics), som påviser, hvad der kan opnås, hvis økonomi og jura arbejder sammen om at belyse de faktiske forhold i en sag.

Vi har samarbejdet om flere retssager, nævnssager mv., hvor vi skabte et økonomisk overblik til anvendelse med juridiske argumenter i sager om f.eks. ledelsesansvar, kapitalmarkedsretlige spørgsmål, fondsretlige ansvarssager, økonomiske straffesager mv.
Law & Economics

Hvordan kommer de økonomiske illustrationer ind i din sag?

Det kommer helt an på, hvordan du vil anvende vores illustrationer, nemlig sådan her: Hvis illustrationerne skal anvendes til dine hhv. en klients egne overvejelser, bestemmer du selv helt over anvendelsen, også i form af argumentation over for en modpart. Det samme gælder, hvis der skal finde mediation sted. Under en voldgiftssag kan du frit fremlægge de økonomiske illustrationer fra os.

Under en retssag kan du fremlægge dem på én af følgende 4. måder:

1
Som en fagkyndig erklæring kan du frit fremlægge dem, hvis de er indhentet inden sagens anlæg, jf. retsplejelovens (rpl.) § 341, stk. 1, 1. pkt.;
3
Hvis parterne med rettens tilladelse aftaler, at de hver for sig kan fremlægge sagkyndige erklæringer (som i stedet for eller som supplement til syn og skøn), jf. rpl. § 109 a;
2

Som en sagkyndig erklæring kan du frit fremlægge dem, hvis de er indhentet som modsvar på en fagkyndig erklæring indhentet af modparten før sagens anlæg, jf. rpl. § 341 a, stk. 1, 2. pkt.;

4
Du kan gøre dem til et støttebilag (hjælpebilag) og fremlægge dem i denne egenskab (husk, at de dermed normalt skal i materialesamlingen, ikke i ekstrakten).